wypowiedzenie – praca w niemczech

Wypowiedzenie umowy o prace – jak się prawidłowo zachować ?

Co należy przestrzegać, aby nie utracić swoich praw. Jakie są ewentualne następstwa wynikające z wypowiedzania umowy o prace i jaką rolę spełnia pozew mający na celu unieważnienie wypowiedzenia.

1.       Zgłoszenie w urzędzie pracy !

W pierwszej kolejności po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia umowy o prace należy niezwłocznie zgłosić się w urzędzie pracy utrat dotychczasowej pracy. Ten obowiązek należy spełnić niezależnie od okoliczności towarzyszących przy wypowiedzeniu oraz niezależnie od aspektu, czy umowa o prace została wypowiedziana zgodnie z prawem czy też nie.

2.       Instrukcje urzędu pracy należy przestrzegać !

W momęcie zameldowania w urzędzie pracy osoba zwolniona otrzyma instrukcje dalszego postępowania m. in. dotyczącego poszkiwania pracy. Wszystkie wskazówki oraz instrukcje urzędu pracy należy przestrzegać ! W przypadku zaniechania należytych nałożonych czynności związanych przykładowo ze stawieniem się w wyznaczonym terminie w urzędzie lub w związku z poszukiwaniem pracy grozi stuprocentowe skrócenie wypłacenia zasiłku dla bezrobotnych na okres do trzech miesięcy!

3.       Uwaga: wstrzymanie wypłacenia zasiłku do 3 miesięcy!

W przypadku spóżnionego i nie usprawiedliwionego zgłoszenia się w urzędzie pracy jak i w przypadku utraty pracy z własnej winy urząd pracy może wstrzymać wypłacenie zasiłku dla bezrobotnych na okres do trzech miesięcy.

Aby urząd mógł oszacować daną sytuację pracodawca zobowiązany jest wobec urzędu pracy uzasadnić decyzję doprowadzającą do wypowiedzenie stosunku pracy z pracownikiem w formie stosownego przesłanego mu formularza.

Nawet jeżeli pracownik tracący pracę nie jest zainteresowany kontynuacją pracy w dotychczasowym miejscu pracy, powinien on za wcześniejszą koncultację z adwokatem wnieść pozew do sądu pracy mający na celu uznanie wypowiedzenia umowy o prace za bezskuteczne. Zaniechąc tą czynność ryzykuję się wstrzymanie wypłacenia świadczeń socjalnych do trzech miesięcy.

Okoliczności wypowiedzenia stosunku pracy przedstawione przez pracodawce urzędowi pracy w wielu przypadkach nie są zgodne z prawdą obciążając jednocześnie osobę poszukującą pracę. Na podstawie przedstawionych okoliczności urząd pracy wnioskuje, czy utrata pracy nastąpiła z winy pracownika od czego zależy wstrzymanie wypłacenia zasiłku.

Wpowiedzenie nie powinno zostać zaakceptowane. Pracodawcy w dużej mierze wykorzystują nieznajomość prawa przez pracowników mając nadzieje, iż pracownik nie odwoła się wobec wypowiedzenia do sądu, w bardzo wielu przypadkach na ich korzyść.

4.       Skarga do sądu w ciągu trzech tygodni !

Skutkiem prawnym zaniechania wniesienia pozwu do sądu wobec bezprawnego wypowiedzenia w przeciągu trzech tygodni od doręczenia pisemnego wypowiedzenia jest z reguły uprawomocnienie się wypowiedzenia. Niezgodne z prawem wypowiedzenie staję się w świetle prawa skuteczne z konsekwencją utraty miejsca pracy oraz ewentualnie z opcją wstrzymania wypłaty części zasiłku dla bezrobotnych.

Po upływie trzech tygodni od doręczenia wypowiedzenia wniesienie pozwu do sądu pracy jest tylko w nielicznych przypadkach sensowne.

Podczas sądowego postępowania dotyczącego uznanie wypowiedzenia umowy o prace za bezskuteczne pracownik ma okazję sprostowania zarzutów wniesionych wobec jego osoby. W przypadku zajścia potrzeby jednoczenie zaskarżyć można roszczenia z tytułu wynagrodzenia, z tytułu odszkodowania za niewykorzystany urlop czy z tytułu wystawienia świadectwa pracy. Ponadto w ramach ścisłych przesłanek prawnych (lub w ramach czystej negocjacji) isnieje możliwość wyegzekwowania odprawy pienieżnej za utratę miejsca pracy. Wysokość odprawy dla pracownika zależna jest od wielu kryterii i musi ona zostać oszacowana przez eksperta w indywidualnym toku.

Uwaga: polubownie oferowane pracownikowi ugody są zazwyczaj znacznie zaniżone!

5.       Zwolnienie z kosztów procesowych

Obok skargi do sądu wybrany adwokat Państwa zaufania wnosi w Państwa imieniu wniosek o udzielenie zwolnienia od kosztów procesowych (adwokackich jak i sądowych), jeżeli zwolniony pracownik nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

 

Zawartość powyższego poradnika służy wyłącznie ogólnej informacji, nie stanowi doradztwa prawnego i nie może zastąpić doradztwa prawnego w indywidualnym przypadku! Wszelka odpowiedzialność autora lub wydawcy jest wykluczona.